PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

 

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

Posiadamy doświadczenie w tworzeniu projektów budowalno-wykonawczych we wszystkich fazach jego powstawania, tj.

1. FAZA KONCEPCJI
Na tym etapie prezentujemy Państwu ideę zagospodarowania terenu, poprzedzoną szeregiem analiz i szkiców sytuacyjnych. W stadium koncepcji pochylamy się nad szerszym kontekstem urbanistycznym, zwracając przy tym szczególną uwagę na zintegrowanie obszaru opracowania z otoczeniem.

2. FAZA PROJEKTU BUDOWLANEGO
Na etapie projektu budowlanego tworzymy dokumentację zgodną z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 roku. Uzyskujemy potrzebne wytyczne oraz uzgodnienia branżowe niezbędne do zdobycia pozwolenia na budowę.

3. FAZA PROJEKTU WYKONAWCZEGO
W tej fazie uszczegóławiamy projekt budowlany w stopniu niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysów inwestorskich. Uzupełniamy rysunki o niezbędne detale budowlane.

4. FAZA NADZORU AUTORSKIEGO
To przede wszystkim kontrola zgodności prac realizacyjnych z projektem. Na tym etapie odpowiadamy również na zapytania dotyczące zaproponowanych rozwiązań projektowym.

Stale współpracujemy ze specjalistami różnych branż. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić wysoką jakość rozwiązań projektowych, na każdym możliwym etapie powstawania dokumentacji. Działamy wspólnie z architektami posiadającymi stosowne uprawnienia, konstruktorami, kosztorysantami, geodetami, instalatorami sanitarnymi, elektrykami.

Dotychczas opracowywaliśmy dokumentacje związane z:
- zabytkowymi parkami,
- placami miejskimi i zieleńcami,
- placami zabaw,
- siłowniami plenerowymi,
- zielenią przy budynkach wielorodzinnych czy użyteczności publicznej.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!