Programy Opieki nad Zabytkami

Posiadamy doświadczenie w specjalistycznych opracowaniach z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego – gminnych ewidencjach zabytków, gminnych programach opieki nad zabytkami oraz rewitalizacjach zabytkowych parków.

Gminna ewidencja zabytków jest wymaganym ustawowo (ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tekst jednolity, Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) zbiorem kart adresowych obiektów zabytkowych w formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 26 maja 2011 r.

Obejmuje ona istniejące zabytki nieruchome i stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków, wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz wskazane przez urząd gminy w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Poszczególne etapy prac nad gminną ewidencją zabytków obejmują m.in.:
1. Kwerendę archiwalną materiałów woje
wódzkiego konserwatora zabytków, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, dokumentacji gminnej i pozostałej, niezbędnej do właściwej identyfikacji pełnego zasobu wymagającego weryfikacji terenowej.
2. Weryfikację terenową obiektów opartą o pozyskane materiały i wywiad środowiskowy z lokalnymi mieszkańcami.
3. Naniesienie pozyskanych zdjęć, map oraz aktualnych informacji na karty adresowe zabytków nieruchomych.
4. Opracowanie tabelarycznego podsumowania zweryfikowanego zasobu, obejmującego listę obiektów, ich aktualne dane oraz komentarz z prac terenowych.

Gminna ewidencja zabytków jest źródłem prawa miejscowego dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wydawania decyzji administracyjnych. Wykorzystywana jest również w studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego oraz gminnych programach opieki nad zabytkami. Rzetelnie wykonana gminna ewidencja zabytków staje się istotnym elementem kształtowania polityki przestrzennej gminy.

Gminny program opieki nad zabytkami jest dokumentem opisującym dziedzictwo kulturowe na terenie danej gminy, zarówno od strony jego specyfiki, jak i mocnych stron, słabych stron, szans i zagrożeń (analiza SWOT), który wyznacza gminie konkretne priorytety, cele i zadania do realizacji oraz instrumentarium temu służące.

Zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r, gminny program opieki nad zabytkami jest opracowywany raz na 4 lata. Do jego prawidłowego wykonania zalecana jest aktualna, gminna ewidencja zabytków. Dokument jest uchwalany przez Radę Gminy po pozyskaniu pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Gminne programy opieki nad zabytkami wykonujemy zawsze w oparciu o dostępne materiały źródłowe, zgodnie z poradnikiem metodycznym przygotowanym przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków (KOBiDZ). Korzystamy także z naszych własnych doświadczeń w tym zakresie. Wszystkie wykonane przez nas opracowania pozyskały pozytywną opinię Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków, wielokrotnie za pierwszym razem.

Zespół specjalistów do każdego projektu dobieramy indywidualnie, w oparciu o wymagania stawiane przez zamawiającego. Możemy zagwarantować, że nad prawidłowym przebiegiem realizowanego projektu czuwać będą osoby doświadczone w zakresie ochrony zabytków, historii, archeologii oraz zagospodarowania przestrzennego.