REWITALIZACJA PARKU PRZY UL. GDAŃSKIEJ W GIŻYCKU

Rewitalizacja parku ma na celu ożywienie jego przestrzeni, poprzez wzbogacenie o nowe elementy zagospodarowania terenu.

 

Projektuje się nowy przebieg ścieżek pieszych, biegnących częściowo po istniejącym śladzie oraz ścieżek nowych, związanych z wprowadzeniem dodatkowych elementów zagospodarowania terenu. Zachowuje się istniejące wejścia na teren parku, dostosowując nową nawierzchnię do istniejących rzędnych terenowych.

W celu zachowania naturalnego charakteru parku, projektuje się nawierzchnie żwirowo-mineralne (typu HanseGrand, kolor naturalnego piasku) wzmacnianą w miejscach o spadku większym niż 4% specjalnym stabilizerem zapobiegającym nadmierniej erozji.
Nawierzchnia żwirowo-mineralna charakteryzuje się wysoką przepuszczalnością dla wody, posiada wysoką odporność na ciężar, ścieranie oraz wpływ warunków atmosferycznych. W jej skład wchodzą naturalne surowce takie jak: kamień naturalny, łupki wysokogórskie oraz ekologiczne lepiszcze wiążące.
Nawierzchnie wydzielone są za pomocą betonowych obrzeży chodnikowych jasnoszarych o wymiarach: 6x20x100 cm.
Rewitalizacja przewiduje pogłębienie zbiornika wodnego w sposób zgodny z operatem, tj. odmulenie zbiornika poprzez bagrowanie (mechaniczne usuwanie osadów), co zapewni usunięcie substancji biogenicznych skumulowanych na dnie zbiornika, rozplantowanie osadów na terenie Parku, umocnienie skarp oraz wysianie trawy. Pogłebienie z 0,35 do 1,3 m. Ponadto w celu dodatkowego napowietrzenia wody projektuje się pływającą fontannę, wyrzucającą wodę na wysokość 3,00-4,00 m.
Dobór roślinny będzie zgodny ze strefami mrozoodporności roślin (dla miasta Giżycka jest to strefa 6a odpowiadająca temperaturom minimalnym od -23,3 do – 20,6°C), sadzone zgodnie z zalecaną wystawą (stanowisko słoneczne, półcieniste i cieniste), odpowiednie do warunków miejskich, atrakcyjne pod względem wizualnym (ze względu na pokój, kwitnienie, ozdobne podczas owocowania, przebarwienia liści).
Ponadto dla projektu zieleni przyjmuje się następujące zasady:

  • Przy większości zatoczek z ławkami projektuje się nasadzenia naturalistyczne bądź nasadzenia z krzewów. Nasadzenia rosnące „za plecami” osoby siedzącej poprawiają komfort jego wypoczynku oraz w harmonijny sposób wkomponowują dominujące w przestrzeni ławki w krajobraz parku.
  • Spontaniczne nasadzenia drzew, w miejscach gdzie zieleń wysoka nie występuje.
  • Przy korycie wylewu kanalizacji deszczowej do zbiornika wodnego, projektuje się zieleń imitującą zieleń stosowaną przy naturalnych ciekach wodnych (proponuje się takie rośliny, które nadają się do gleby o przeciętnych warunkach środowiskowych). Ma to na celu nadanie charakteru naturalnej rzeki lub strumyka.

REWITALIZACJA PARKU PRZY UL. GDAŃSKIEJ W GIŻYCKU

Zakres inwestycji obejmuje:
- Rozbiórkę nawierzchni, małej architektury, schodów terenowych, ogrodzenia od strony zachodniej,
- Zagospodarowanie zbiornika wodnego zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym,
- Przebudowę istniejących ścieżek oraz budowę nowych ścieżek z nawierzchni mineralnej wodoprzepuszczalnej
- Przebudowę kanalizacji deszczowej
- Przebudowę oświetlenia parkowego i budowę fontanny pływającej
- Przebudowę schodów istniejących i budowę nowych schodów
- Przebudowę istniejącego koryta- wylewki wody kanalizacji deszczowej
- Wyposażenie terenu w nową małą architekturę- bibliotekę plenerową, poletka doświadczalne, klasę na powietrzu, ławki, kosze, tablice informacyjne, stojaki rowerowe, latarnie parkowe i naświetlacze drzew,
- Budowę placu zabaw wraz z ogrodzeniem i dwiema bramkami samozamykającymi, na nawierzchni bezpiecznej
- Budowę siłowni plenerowej na nawierzchni bezpiecznej
- Usunięcie drzew przeznaczonych do wycinki
- Wykonanie nasadzeń zieleni: drzew, krzewów, bylin
- Wykonanie trawników

Dodatkowe informacje:

Kategoria:
Klient:
UM Giżycko
Data:
2016
URL :